Barion Pixel

Weboldalunk használatával jóváhagyhatod, hogy személyre szabott hirdetések megjelenítése érdekében a ragyogj.hu webáruház sütiket alkalmazzon. A Beállítás feliratra kattintva pedig beállíthatod, hogy milyen sütiket szeretnél engedélyezni!
Adatvédelmi nyilatkozat

Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia

Reklamáció és garanciális feltételek


Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk. 

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 6 hónap jótállás kötelező, a 10 000 forintot meghaladó termékek esetén a garancia 12 hónap (151/2003 (IX. 22.) és a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet). Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük. A jótállási idő kezdete a számla vagy a jótállási jegy dátuma. 

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó. 

Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető: 

- a termék teljes csomagolása minden kiegészítővel 
- a számla egy példánya 

Ezek teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni. 

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt . A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb. ) cseréjének elkerülése miatt csak a szerviz szakvéleménye alapján vállaljuk a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén: 

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazónál. Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, vállaljuk a termék azonnali cseréjét. 

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás, akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk. 

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor webáruházunk is csak a hivatalos szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli cseréjét. 

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni. A számla ebben az esetben garancilevélként is funkciónál.

A vonatkozó Kormányrendelet értelmében a vásárlónak 14 munkanap áll rendelkezésére, hogy indoklás nélkül elálljon a vásárlástól. 

Ebben az eseten hiánytalanul juttassa vissza áruházunkhoz az adott termékeket.

Portósan küldött csomagokat nem vesz át webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak! 

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét. 

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni. 

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton. 

A termékek jellegénél fogva a szavatossági jog érvényesítését  a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) szabályozza az alábbiak szerint: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

szóló 2013.  évi CLXXVII.  törvény 66.  § (4)  bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és w) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási

és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

(1) E  rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a  Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti

szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági

vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási

igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít.

(2) E  rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a  Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény

érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a  felek megállapodása e  rendelet rendelkezéseitől a  fogyasztó

hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a  szerződés megkötését a  fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a  vállalkozás

a  szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a  fogyasztó figyelmét a  panasztétel lehetőségére és a  panasz

intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

(2) A  szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az  ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot

– az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

4. § (1) A  vállalkozás a  fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni,

amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak

a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f ) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) az  (5)  bekezdés szerinti eset kivételével a  szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy

az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

(2) Ha a  vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a  fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő

módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A  jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a  fogyasztó a  megyei

(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

(4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud

nyilatkozni, álláspontjáról – az  igény elutasítása esetén az  elutasítás indokáról és a  békéltető testülethez fordulás

lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

(6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított

három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

(7) A  szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a  fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti

panasznak.

5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

6. § (1) Kijavításra vagy – a  4.  § (5)  bekezdése szerinti esetben – a  szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének

vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

(2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

7. § (1) Ha a  fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a  jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja

érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

(2) A javítószolgálat a kijavítást az 5. §-ban előírtak betartásával köteles elvégezni.

(3) A  javítószolgálat a  kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a  6.  § (1)  bekezdésében foglaltak megfelelő

alkalmazásával köteles eljárni.

8. § (1) A  4–6.  §-ban, valamint a  7.  § (2) és (3)  bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a  fogyasztóvédelmi

hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt rendelkezések a  fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában

fogyasztóvédelmi rendelkezések.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

11. § Hatályát veszti a  fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

Keresés